Deklaracja dostępności

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://przedszkole2pajeczno.pl

Data publikacji strony internetowej w nowej wersji: 2024-01-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-29

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzoną dnia: 1-02-2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobom kontaktową jest  Monika Fiedler, e-mail: przedszkole2@pajeczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 34 311 17 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacją mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinno także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich. Link do strony internetowej rzecznika praw obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7. Budynek posiada wejście główne od strony parkingu przy którym znajduje się również podjazd dla wózków i dla osób niepełnosprawnych oraz dwa wyjścia ewakuacyjne. Do przedszkola prowadzi szeroki chodnik. Przy przedszkolu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Sale poszczególnych grup wiekowych znajdują się na dwóch poziomach. Na parterze znajdują się dwie grupy dzieci młodszych (mała i duża) oraz trzecia sala dla dzieci żłobkowych.  Na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa z dostosowaną do wzrostu dzieci balustradą i tam znajdują się cztery sale dla starszych dzieci 4, 5, 6 – letnich. Szatnia dla wszystkich grup wiekowych usytuowana jest na poziomie parteru.

Toalety znajdujące się w salach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych. Łazienka dla personelu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, ale brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 

Aplikacje mobilna

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.