Dokumenty
Dokument

Dokumenty

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

W PAJĘCZNIE

NA LATA 2014 -2019

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty, Statucie Przedszkola.

1. CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

a. wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi oraz psychofizycznymi,

b. monitorowanie i analizowanie każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

c. modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci,

d. stwarzanie sytuacji, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności,

e. współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci i placówki,

f. współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

g. monitorowanie losów absolwentów przedszkola,

h. stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,

i. rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru takich jak: dobroć, samodzielność, umiejętności współdziałania, kreatywność, otwartość na najbliższe otoczenie i świat.

2. SPECYFIKA PRACY PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wyboru różnorodnej aktywności. Przedszkolak, który ma szansę decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić ujawnia swoje zainteresowania i upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę każdego dziecka, która pozwala nauczycielom  na określenie potencjału dziecka i na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa rodzina, której zadaniem jest pomoc nauczycielowi w diagnozowaniu dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola ukierunkowanych na indywidualny rozwój każdego dziecka. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Podstawową formą aktywności jest zabawa, która ma na celu:

a. wspomagać dzieci w rozwijaniu zainteresowań,  uzdolnień i kształtować czynności niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,

b. wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe,

c. rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji między  dziećmi i dorosłymi,

d. stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,

e. poszerzać widzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

f. rozwijać umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń,

g. kształtować postawy „zdrowego i bezpiecznego stylu życia”

h. rozwijać sprawność fizyczną, wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,

i. kształtować poczucie przynależności społecznej i narodowej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności wychowawczo-edukacyjnej przedszkola, które szczegółowo określa podstawa wychowania przedszkolnego.

3. WIZJA PRZEDSZKOLA

a. nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby,

b. praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny, harmonijny rozwój osobowości,

c. umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole

d. jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju wszystkich dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

4. MISJA  PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

a. zapewnia dzieciom  bezpieczeństwo i opiekę,

b. tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb,

c. wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

d. rozwija ciekawość i uzdolnienia dzieci poprzez uczestnictwo w konkursach, zawodach sportowych,

e. przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

5. KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

a. wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, odrębności,

b. poszukiwanie  efektywnych sposobów komunikowania się z rodziną.

6. CELE STRATEGICZNE

a. rozwijanie, pobudzanie różnorodnej aktywności dziecka,

b. wzmocnienie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

c. doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu  uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola,

d. integracja dzieci z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,

e. stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi, które umożliwią  stymulację ich rozwoju, samodzielności i twórczości.

7.     MODEL ABSOLWENTA

Nasz wychowanek kończący przedszkole i rozpoczynający naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

a. posiada:

 • motywację do uczenia się,
 • wiedzę o świecie,

b. potrafi:

 • współpracować w grupie,
 • samodzielnie podejmuje działania i decyzje,
 • nawiązywać relacje z dziećmi oraz dorosłymi,
 • koncentrować uwagę na pracy,
 • wytrwale dążyć do osiągnięcia celu,
 • umiejętnie przyswajać nowe pojęcia, logicznie myśleć, korzystać z posiadanych wiadomości, uważnie słuchać,
 • poszukiwać, odkrywać, doświadczać,
 • posługiwać się technologią multimedialną,
 • występować publicznie,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • prezentować swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, sukcesy,
 • wyrażać swoje uczucia.

c. rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska – prezentuje postawę proekologiczną,

8.     ROZWÓJ KADRY PEDAGOGICZNEJ

Wszyscy pracownicy placówki  są organizatorami całokształtu działań prowadzonych w ramach instytucji przedszkolnej. Głównym ogniwem określającym i realizującym założenia programowe przedszkola jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna  kadra pedagogiczna w skład której wchodzą:

a. nauczyciele pracują zespołowo, wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy,

b. stale rozwijają i doskonalą własny warsztat pracy.

9.     GŁÓWNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

a. współudział rodziców w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola, głównymi celami i treściami programu wychowania na zebraniach z rodzicami,

b. realizowanie kontaktów z rodzicami opartych na formach współpracy, zajęcia otwarte, „Kącik dla rodziców”, zebrania, dni otwarte, wystawki prac dziecięcych, konsultacje indywidualne, zawody sportowe, akcje charytatywne, wykorzystywanie Internetu, uroczystości przedszkolne,

c. uwzględnianie w pracy pedagogicznej z dziećmi inicjatyw wychodzących ze strony rodziców,

d. współdziałanie rodziców z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań.

10.ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

a. RELIGIA

b. ZAJĘCIA MUZYCZNO - RYTMICZNE

c. ZABAWY JĘZYKIEM ANGIELSKIM

d. ZAJĘCIA PLASTYCZNE

e. ZAJĘCIA RUCHOWE

f.  ZAJĘCIA Z PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

11.DZIAŁANIA PROMOCYJNE PRZEDSZKOLA:

            Public relations placówki oświatowej to działania promujące, polegające na szerokim informowaniu o tym, co przedszkole robi i propagowaniu, czyli przekonywaniu o tym,  że to, co robi jest potrzebne, przydatne, adekwatne do potrzeb środowiska ( dr Lechosław Gawrecki; Promocja placówki edukacyjnej – Poznań 2008)

a. REALIZOWANIE:

 • prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola oraz Kroniki Przedszkola,
 • umieszczanie w lokalnej prasie ważnych wydarzeń z życia  przedszkola,
 • zapraszanie do przedszkola ludziróżnych zawodów,
 • udział w akcjach ogólnopolskich,
 • uczestniczenie dzieci w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim,
 • organizowanie uroczystości,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • przekazywanie dyplomów (podziękowań) sponsorom,wysyłanie kartek z życzeniami świątecznymi i okolicznościowymi,
 • włączanie się w przedsięwzięcia  podejmowane przez instytucje społeczne, kulturalne, sportowe i inne,
 • organizowanie akcji, np. na rzecz ochrony środowiska, zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa – zbiórka plastikowych  nakrętek dla potrzebujących dzieci, zbiórka zabawek i słodyczy na rzecz dzieci z Domu Dziecka,
 • dbanie o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • dbanie o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

b. PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • angażowanie absolwentów przedszkola w życie placówki,
 • promowanie placówki na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

12.WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI:

 • współpraca z przedszkolami z terenu  naszej gminy, powiatu,
 • SP Nr 1, Gimnazjum, Zespołem Szkół (w Pajęcznie),
 • UGiM Pajęczno
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • MGOK,
 • Domem  Dziecka,
 • Biblioteką publiczną i pedagogiczną, 
 • Strażą Pożarną,
 • Policją,
 • Urzędem pocztowym,
 • Miejscowymi zakładami Pracy.