Dokumenty
Dokument

Dokumenty

Regulamin Organizacji Wycieczek

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PAJĘCZNIE

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

 

1. Art. 22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004., Nr 256, poz.
2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1991r. o kulturze fizycznej  (tekst jednolity: DZ. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115).
3. Rozporządzenie MENiS z dnia  8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516.
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r., Nr 6,poz 69).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów, wycieczek i imprez jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. W  prowadzeniu tej działalności przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i  turystyka.
3. Wycieczki i imprezy o charakterze krajoznawczym, turystycznym mogą być organizowane w ramach zajęć przedszkolnych, w czasie poza zajęciami przedszkolnymi oraz pozaszkolnymi.
4. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika, liczbę opiekunów oraz oświadczenie w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podpisaną  przez każdego opiekuna, zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor przedszkola ( wzór w załączeniu).
5. Uczestnikami wycieczki są:
a) Dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki, spaceru czy imprezy, tylko dzieci z grupy starszej.
1. Koszty wycieczek pokrywają, po wyrażeniu zgody, rodzice.
2. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia , w zależności od potrzeb, przedszkole lub po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody, rodzice.
3. Koszty imprez organizowanych przez przedszkole pokrywa organizator, tj. przedszkole. Imprezy mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, w szczególności ze środków przekazanych przez Radę Rodziców.

III. CELE ORGANIZOWANIA IMPREZ , SPACERÓW  I WYCIECZEK

1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, kultury i historii.
2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
3. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
4. Integrowanie najbliższego środowiska dzieci z przedszkolem.
5. Kultywowanie obrzędów i obyczajów przyjętych w najbliższym środowisku.
6. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
7. Podnoszenie sprawności fizycznej  i poprawę stanu zdrowia dzieci.
8. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
9. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
10. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

IV. FORMY  ORGANIZACYJNE   W ZAKRESIE  KRAJOZNAWSTWA , TURYSTYKI  I  IMPREZ  

1. Spacery i krótkie wycieczki inicjowane  i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania.
2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.
3. Imprezy krajoznawczo-turystyczne,  takie jak : konkursy, turnieje.
4.Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone przedszkole, przedszkole ekologiczne.
5. Imprezy sportowo-rekreacyjne, takie jak: przedszkolna  spartakiada.
6. Imprezy okolicznościowe, integrujące środowisko przedszkolne z najbliższą rodziną dzieci, takie jak: Dzień Rodziny, Dzień Babci i iDziadka, Jasełka itp.

V. ZAPEWNIENIE OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK

1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb  wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej , stopnia przygotowania oraz  umiejętności.
2. Przy organizacji imprez i wycieczek poza  teren przedszkola, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność wychowanków, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich one będą się odbywać.
3. Opiekunowie ( wg obowiązujących przepisów), w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.
4. Wychowawcę  w funkcji opiekuńczej, mogą wspomagać pracownicy przedszkola i rodzice.
5. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych), wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych  (rodzice, prawni opiekunowie).
6. Rodzice – uczestnicy wycieczek, imprez w drodze umowy, na podstawie dodatkowego oświadczenia, sprawują opiekę nad własnym dzieckiem.
7. Uczestnicy wycieczek  i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizując imprezy, spacery i wycieczki:
a) Zapoznajemy wychowanków z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
b)  Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
c) Przestrzegamy normy kulturalnego, zgodnego z okolicznościami zachowania się,
d) Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł, zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne uczestników,
e) Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,
f) Zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne i  wychowawcze,
g) Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
1. Przy organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych należy:
a) Dostosować stopień trudności i intensywności ćwiczeń do sprawności  fizycznej i możliwości uczestników,
b) Zapoznać osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,
c) Przeprowadzać ćwiczenia, gry i zabawy z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo uczestników,
d) Sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego.
1. Organizując imprezy sportowo- rekreacyjne należy zapewnić fachową opiekę medyczną (lekarza i pielęgniarki) w czasie jej trwania.
2. Niedopuszczalne jest realizowanie  spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

1 Pracownik przedszkola, który otrzymał  wiadomość o zaistniałym wypadku lub jest jego świadkiem , niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając  pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. Postępowanie nauczyciela  po zaistniałym wypadku:
a) Jeżeli wypadek zaistniał w czasie wycieczki, imprezy wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki, imprezy i odpowiada za nie,
b) W miarę możliwości udziela pierwszej   pomocy poszkodowanemu,
c) Niezwłocznie należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić dyrektora przedszkola i rodziców (prawnych opiekunów),
d) Miejsce wypadku pozostawić nienaruszone w celu dokonania ewentualnych oględzin.
1. O każdym wypadku powiadamia się:
a) Rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,
b) Organ prowadzący przedszkole,
c) Pracownika służby bhp,
d) Radę Rodziców.
1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie Prokuratora i Kuratora Oświaty.
2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie Inspektora Sanitarnego.
3. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 3-5 dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
4. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej zespołem, dyrektor (osoba przez niego upoważniona) zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
5. Powołany przez dyrektora zespół (pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp, społeczny inspektor pracy) przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy .
6. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców  (prawnych opiekunów) poszkodowanego.
7. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym w celu zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden egzemplarz pozostaje w przedszkolu.
8. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor przedszkola.
9. Dyrektor omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor przedszkola czuwa nad prawidłową organizacją i dokumentowaniem imprez, spacerów i wycieczek przedszkolnych.
2. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, którzy ukończyli Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych.
3. Archiwizuje dokumentację wycieczek i imprez przedszkolnych.
4. Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców w sprawie finansowania wycieczek i imprez przedszkolnych.
5. Po zakończeniu wycieczki przyjmuje rozliczenie wycieczki od kierownika wycieczki.

VIII. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.
2. Opracowuje Regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki ich przestrzegania.
5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.
6. Nadzoruje zaopatrzenie w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Organizuje transport, wyżywienie, noclegi dla uczestników.
8. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.
9. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
10. W trakcie kontroli kierownik zobowiązany jest  przedstawić  następujące  dokumenty:
a) Kartę Wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora przedszkola,
b) Program i harmonogram wycieczki,
c) Listę uczestników wycieczki wraz ze zgodą rodziców,
d) Polisę ubezpieczeniową,
e) Dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczki ( kopia zaświadczenia  ukończenia kursu ).

IX. OBOWIĄZKI OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, inna pełnoletnia osoba.
2. Opiekun w szczególności:
a) Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami,
b) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
c) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników wycieczki lub imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
d) Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom,
e) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

X. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYCIECZKI

1.  Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
2. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do  wycieczki.
3. Uczestnicy reagują na umówione wcześniej sygnały, np. podczas zbiórek.
4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach, rezerwatach przyrody.
5. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów i innych współuczestników wycieczki.
6. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
7.  Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
8. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
10. Uczestnikowi wycieczki - dziecku nie wolno:
a) Zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
b) Niszczyć środowiska , zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
c) Oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form imprez, spacerów i wycieczek organizowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie.
2. Sprawy nieregulowane zasadami zawartymi w tym Regulaminie rozstrzyga się na podstawie przepisów wyższego rzędu.
3. Regulamin Organizacji Wycieczek Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie wchodzi w życie    z dniem uchwalenia.
4. Traci moc dotychczasowy Regulamin.
5. Regulamin Organizacji Wycieczek Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dnia 13.01.2010r.