Dokumenty
Dokument

Dokumenty

Statut Przedszkola

Załącznik nr 1              

do uchwały Nr 1/2022

Rady Pedagogicznej  

z dnia 09.11.2022 r.

    STATUT

  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

     W PAJĘCZNIE

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne …................................................................................................str. 3

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola ............................................................................................str. 4

Rozdział III

Sposoby realizacji zadań................................................................................................str. 7

Rozdział IV

Podstawowe formy działalności przedszkola ................................................................str. 8

Rozdział V

Organizacja przedszkola ................................................................................................str. 9

Rozdział VI

Sprawowanie opieki nad dziećmi..................................................................................str. 13

Rozdział VII

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ................................................................str. 14

Rozdział VIII

Organizacja zajęć dodatkowych ....................................................................................str. 15

Rozdział IX

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej...........................................str. 16

Rozdział X

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola...............................str. 17

Rozdział XI

Zasady odpłatności za przedszkole...............................................................................str. 18

Rozdział XII

Współpraca przedszkola z rodzicami ............................................................................str. 19

Rozdział XIII

Organy przedszkola .......................................................................................................str. 20

Rozdział XIV

Rekrutacja do przedszkola .............................................................................................str. 24

Rozdział XV

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola..................................................................str. 25

Rozdział XVI

Wychowankowie przedszkola  ......................................................................................str. 31

Rozdział XVII

Rodzice..........................................................................................................................str. 33

Rozdział XVIII

Postanowienia końcowe ................................................................................................str. 34

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:

         ● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.

             1082 ) – art.84, ust 1.

          ● Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

              innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116)

 

§ 2

1.    Publiczne Przedszkole Nr 2, zwane dalej „Przedszkolem", jest przedszkolem publicznym.

2.    Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. Przemysłowej 7.

3.    Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pajęczno; ul. Parkowa7/12, 98-330 Pajęczno.

4.    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

5.    Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi, jak następuje: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2.

6.    Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

7.    Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:  

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

ul. Przemysłowa 7

98-330 PAJĘCZNO

8.    Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Pajęczno.

§ 3

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1)      przedszkole  – należy przez to rozumieć PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2;

2)      nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika

pedagogicznego przedszkola,

3)      rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)      dzieci  – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola;

5)      podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego     uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;

6)      program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7)       dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2;

8)      ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

9)       indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadaniaokreślone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1a.Zadania przedszkola mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno. 

3. Przedszkole zapewnia w szczególności:

a) bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej w oparciu
    o program wychowania przedszkolnego;

b)      rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

c)      zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

d)     opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola,
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;

e)      wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;

f)       kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

4.  Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

1)      zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie
z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

2)      organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci;

3)      kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;

4)      udziela  pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez:

a) indywidualną opiekę  pedagogiczną skierowaną do dziecka i rodziców  tego potrzebujących,

b)  udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

c)  udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,

                    d)  objęcie dzieci  specjalistyczną pomocą np. logopedyczną,  terapeutyczną,

                    e)  współpracę z  innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

                    g) prowadzenie obserwacji  pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

  h) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;

       5) konsekwentnie  przestrzega  praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę  prawach;

       6) organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych , w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom

                       7) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej i religijnej poprzezwpajanie i rozwijanie zasad:

a) tolerancji dla odmienności narodowej i religijnejoraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

b) tolerancji iakceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków  z powoduich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.

 

§ 5

1.   Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

1)      organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze rozwojudziecka;

2)      wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

3)      umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

4)      umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się, co jest dobre,  a co złe;

5)      kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie     w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów  i porażek;

6)      wspiera aktywność dzieckapodnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

7)    rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi
i dorosłymi;

8)    stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

9)    zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

10) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

11) wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

12) kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

13) zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności,
a także kształtowanietych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

14)   wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych
i uczestnictwa w grupie; 

15)   rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

16)  wykorzystuje naturalne sytuacjedo nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

17)   buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;

18)  umożliwia poznaniei budowanie systemu wartościoraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

19)  tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;

20)  współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;

21)  tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka; 

22)   umożliwia poznaniewartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;  

23)  rozwijaumiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymiw tym osoby starsze;

24)   za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

25)  rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;  

26)  kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

27)  wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień ibudowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

28)  zapewnieniepoczuciabezpieczeństwadzieciomprzybyłymzzagranicy,  w szczególności z Ukrainy, umożliwienie prawidłowego rozwoju społecznego, umysłowego, fizycznego, intelektualnego, stwarzanie warunków do nawiązania dobrych, przyjacielskich relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

2.      Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia;

5)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;

6)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)      wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;

8)      wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)      pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;

12)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

§ 6

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu     o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej
i zawiera:

                                                              a) szczegółowe cele edukacyjne;

                                                              b) opis zakładanych efektów;

                                                              c) materiał edukacyjny do realizacji celów;

                                                             d) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3) Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4).Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

                                                              a) zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

                                                              b) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

                                                              c) zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

5).Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

        6).Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

        7).Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania   przedszkolnego.

  8).Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.

  9).Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

 10).Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się je w oddziałach, grupie oddziałowej.

 11).Zajęcia o których mowa w ust. 10, realizuje się w razie wystąpienia:

       a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

       b) temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi,

       c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

       d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu innego niż określone w pkt 1-3, w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństw i higieny w publicznych placówkach.

§ 7

1.Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

4.W okresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom ( opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną i terminowo z zachowaniem poufności.

 

ROZDZIAŁ IV

PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

§ 9

1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.

4.Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

§ 10

1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa.

2. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:

a)  rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;

b)  wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.

3. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmioro wychowanków.

4. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć w tygodniu.

5.Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

6.Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

             a) w przypadku Kościoła Katolickiego– właściwego biskupa diecezjalnego;

             b) w przypadku pozostałych kościołów orazinnych związków wyznaniowych –  właściwe władze  zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

7.  Nadzór pedagogiczny nadnauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.

2.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, nauczanie i wychowaniew dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. :
od 600 do 1700.

3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem  przedszkola w miesiącu sierpniu.

 4. W okresie przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu, dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu.

5. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a szkołą wyższą.

6. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa szkoła wyższa kierująca na praktykę.

7. Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia w określnym harmonogramie godzin dostępności nauczyciela.

8.Nauczyciele do kontaktu z rodzicami ( opiekunami prawnymi) używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się telefonicznie.

9.Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców ( opiekunów prawnych).

10. Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.

 

§ 12

1.Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

3. Dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem. Wszelkie zmiany tej części umowy w trakcie roku szkolnego wymagają podpisania aneksu.

§ 13

1.Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do dnia 21kwietnia danego roku. 

3.      Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu  opinii  organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych,  w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

3. Arkusz organizacji określa w szczególności:

1)   liczbę oddziałów;

2)   liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

             3)   tygodniowy wymiar zajęć religii;

4)   czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

             5)   liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

             6)    liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

             7)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

             8)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

5. Liczbaoddziałówmożeulegaćzmianomwzależnościodpotrzebimożliwości organizacyjnychprzedszkola.

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25, natomiast w małych oddziałach 12 .

     a) w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie MEN – wydało  rozporządzenie możliwości rozszerzenia grup dodatkowo o 3 dzieci - obcokrajowców.- dotyczy danego roku szkolnego.

7.W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału dwóm lub więcej nauczycielom.

8. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

9.Czas prowadzonych zajęć – dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat  – około 30 minut.

10. Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa trwa od godz. 8.00 do godz.13.00.  

11.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

12. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju
i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2opiekunów.

 13. Organizacjępracyprzedszkolaokreślaramowyrozkładdnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne
i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

15. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

16.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb,możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

17. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)  sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2)  łazienki dziecięce;

3)  szatnie dziecięce;

4)  gabinet specjalistów ( logopeda, terapeuta)                          

5)  ogródek dydaktyczny „Pajączek”;

6)  przedszkolny plac zabaw.

18. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, placu zabaw z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola. 

19. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

20. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

21. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

                                                                                                                                     

ROZDZIAŁ VI

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI

§ 14

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

         2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

         3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

a)      realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;

b)      przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;

c)      zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;

d)     współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;

e)      organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

f)       wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;

g)      spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;

h)      dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;

i)        ogrodzenie terenu przedszkola;

j)     zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych.

4.W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
    i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:

a)      dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

b)      oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

c)      umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;

d)     opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;

e)      umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

      5.W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

      6. Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz  rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad i regulaminów bezpieczeństwa ustalonych przez dyrektora przedszkola.

§ 14a

        1. Zajęcia oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą być  organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby 
i możliwości  psychofizyczne dzieci, a także konieczność zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych  konsultacji
z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi  rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym  rozporządzeniem  w sprawie szczegółowych warunków organizowania  i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na  odległość w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce.

          2.Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1)      w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystane przez nauczycieli do  realizacji tych zajęć :

a)      sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,

b)      e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line,

c)      zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane codziennie przez nauczycieli,

d)     materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;

 

       2) sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do  realizacji tych zajęć:

a)       drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,

b)      drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera, lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,

c)      poprzez stronę internetową przedszkola,

d)     dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej przedszkola,

e)      materiały do pracy dla dzieci są zamieszczane kompleksowo na początki tygodnia, zgodnie
z obowiązującym planem pracy i codziennie uzupełniane o propozycje dodatkowe,

        3) warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego  technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie  przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:

        a)  nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym  uwzględnieniem:

           - równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

           - zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

    - możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

b) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzanego przed ekranem komputera,

4) sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne
i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:

a)      rodzice umieszczają w postach facebookowych zdjęcia prac i zabaw prowadzonych   z dziećmi;

b)      rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez komentarze, pytania, uwagi zamieszczane w postach oraz telefonicznie;

c)      nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa
w zdalnych zajęciach.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

§ 15

   1.Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach  od 6:00 do 8:45.

       Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielowi w grupie.

2.      Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciele przedszkola nie ponoszą  odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3.      Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z objawami innych chorób.

4.      Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby  dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do nauczycieli oddziału.

5.      Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z  numerem  telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. 

6.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na prośbę nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

7.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

8.     O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9.       W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 8 podjęte zostaną następujące działania:

1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;

2) wystosowanie listu do rodziców dziecka;

3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

10.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

11.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola
i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka, w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

12.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

13.  Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających
w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

14.  Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym
o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

15.  W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

16.  Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.

17.  Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

18.  Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

19.  Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzje o zawieszeniu prawa do korzystania  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

20.  Dyrektor przedszkola w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola może wprowadzić odrębne zasady i obostrzenia dotyczące przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola ,  w sytuacji czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

§ 16

1.W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.              

2.      Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

3.      Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4.      Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

5.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

6.      Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
w zakresie obowiązków.

7.      Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

   §17

1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających
w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

4.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele wtrakciebieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy i logopedzi we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia.

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9.      Zajęcia rewalidacji i korekcyjno-kompensacyjneorganizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

11.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

12.  Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

   13. Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

   14. Do zadań psychologa w przedszkolu:

             a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych , a także wspieranie mocnych stron wychowanków.

b) realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku przedszkolnym,

c) diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci,

d) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych,

e) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych,

f) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych  i wychowawczych.

     15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola
i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje drogą elektroniczną ( e-mail) lub telefonicznie , regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.

 

ROZDZIAŁ X

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

§ 18

1.      Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

1) rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego;

2) absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;

3) gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;

4) rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

2.      Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami  ustalającymi  przyczyny  skreślenia dziecka z listy. 

3.      Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć  uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim  regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.

4.      Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

5.      Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

6.      W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują w sytuacjach wynikających z art. 108ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

7.      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , wychowanek ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

ROZDZIAŁ XI

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

§ 19

1.Działalność przedszkola finansowana jest przez Gminę i Miasto Pajęczno oraz rodziców  – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Gminy.

3. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

1)      opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;

2)      opłaty za wyżywienie.

4. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci
w wieku do lat 5.

5. Wysokość opłaty o której mowa w ust.3 pkt 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty o której mowa w pkt. 5 , nie podlega odliczeniu ( Uchwała Rady Miejskiej Nr 302/ XXXI/18 ). Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.  Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście lub  telefonicznie, najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

7. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału.

8. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

9. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

10. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

11.Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry od 10 do 20 dnia każdego miesiąca ,w którym następuje korzystanie z posiłków.

12.W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków za każdy dzień nieobecności.

 ROZDZIAŁ XII

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

§ 20

1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.  

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców.

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

2) organizacjęzebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb,w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informacje na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego;

4) organizowanie wspólnych uroczystości i spotkań okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka,  Dzień Mamy  i Taty, Dzień Dziecka,  wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

8) organizację zajęć otwartych, podczas którychrodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracyoraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;

7) organizację kącika dla rodziców;

8) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, plastikowych zakrętek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.

§ 21

1.Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

      1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

2) umożliwienia obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane  za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznego dziecka.

3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

1)   objęcie dziecka nauką religii;

2)   objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

4.      Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami, wykorzystując telefon lub pocztę e-mailową.

 

ROZDZIAŁ XIII

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 22

1. Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor przedszkola,

1)      Rada Pedagogiczna,

2)      Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ustalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą,  w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

§ 23

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności;    

                      a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,

             b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,

d) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,

f) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g) przekazywanie radzie pedagogicznej wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,

h) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,

i)  opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,

j)  wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

k)  inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

l)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,

m)  koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie
z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

n) współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.

o)  sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu kształcenia,

p)  podejmowanie działań zapewniających przedszkolu wspomaganie zewnętrzne, odpowiednie do potrzeb
i służące rozwojowi przedszkola,

q)  ustalenie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania
w sytuacjach kryzysowych.

2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola; 

b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola; 

c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

      d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych;

f) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;

h)  dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;

i) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

b)ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;

               c) dokonywanie oceny pracy nauczycieli;

       d) przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;

       e) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

       f) opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

       g) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

       h) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych  pracowników przedszkola;

       i) wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

                3) Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną
i radę rodziców.

4)  Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

§ 23 a

1.      W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

2.      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci.

3.      W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania zajęć z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

4.      W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele mogą w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu informować rodziców oraz dzieci o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez małe dziecko w miejscu zamieszkania.

§ 24

      1.       Rada pedagogicznajest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb oraz na wniosek przewodniczącego, lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.

5.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

6.      Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 liczby jej członków.

7.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem
i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)      zatwierdzenie planów pracy;

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;

c)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;

f)       ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

9.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

b)      projekt planu finansowego przedszkola;

c)      wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)     propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

e)      programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.

10.      Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

a)        przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;

b)        uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;

c)        może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola, lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

d)       uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

e)        wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

f)         wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

g)        zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

11.    Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

12.    W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

13.    Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 25

1.Rada rodzicówjest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, i który określa w szczególności:  

1)   tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;

2)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

         3)    zasady wydatkowania funduszy rady.

5. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

6. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich spraw przedszkola.  

7. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ XIV

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

§ 26

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

2.      W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci 3-4-5 i 6 letnie zamieszkałe na terenie Gminy Pajęczno, w tym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.      Rodzice/opiekunowie prawni, zamieszkali poza Gminą Pajęczno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie przeprowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

5.      W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, i są to:

1)      Kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (1 pkt.):

            a) wielodzietność rodziny kandydata;

            b) niepełnosprawność kandydata;

            c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

            d) niepełnosprawność obojga rodziców;

            e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

            f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

            g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2)      Kryteria samorządowe określone Uchwałą NR 19/IV/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie  z dnia 16 lutego 2015 r., które brane są pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, tj.:

            a) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola – 5 pkt,

            b) kandydaci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS – 9 pkt, w przypadku jednego rodzica (prawnego opiekuna) spełniającego to kryterium – 3 pkt,

            c) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin – 4 pkt,

            d) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata   

            uzasadniające przyjęcie do przedszkola, w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt.

6.      Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola w drodze zarządzenia.

7.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez organ prowadzący w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

8.      Listy dzieci zakwalifikowanych, nie zakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, podawane są do publicznej wiadomości wewnątrz przedszkola, zgodnie z harmonogramem naboru, opracowanym przez organ prowadzący.

9.      Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

   2) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej   w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 27

1.      O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego na zwolnione miejsce, decyduje dyrektor.

2.      Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach   i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

ROZDZIAŁ XV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 28

1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne  do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość
i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

       a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

       b) włączania ich w działalność przedszkola.

4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;

2)      planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;

3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

4)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji, w jakich obszarach powinni  wesprzeć swoje  dziecko,

b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5)      właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

6)      troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo,  życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

7)      wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;

8)      współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;

9)      doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego;

10)   organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola
i wystrój sali powierzonej opiece;

11)   rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;

12)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;

13)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;

14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;

15)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16)  aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

17)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;

18)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

19)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami
i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;

20)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

21)   udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;

22)  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

23)  Nauczyciel obowiązany jest do dostępności w przedszkolu w celu udzielania rodzicom konsultacji dotyczących informacji o dziecku, według potrzeb.

24)  Szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla rodziców ustalany jest w każdym roku szkolnym i podany do wiadomości.

5. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.

6. Do zadań logopedy należy:

a)      obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych;

b)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;

c)        utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;

d)       współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;

e)        kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

f)         prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;

g)        organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć
i rad szkoleniowych;

h)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

i)          opieka nad gabinetem logopedycznym.

7.   Logopeda prowadzi dziennik zajęć.       

8. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

9. W przedszkolu zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie

    oświaty , wprowadza się standardy zatrudniania  nauczyciel specjalistów ,  

    do    których  zalicza się:

     - pedagog specjalny,

     - psycholog,

     - logopeda,

     - terapeuta pedagogiczny.

10. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

a)        podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola;

b)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,

c)        rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

d)       w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)        określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

f)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów o których mowa w pkt 1-5;

g)       udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

h)       współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka i jego rodziny;

i)         przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

 

§ 29

1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

2. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 30

1.Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1)     przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;

2)     sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić
o tym dyrektora przedszkola;                

3)     niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;

4)     przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

5)     dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki
i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;

6)     udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;

7)     niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

8)     przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych;

2.   Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

§ 31

1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.

3. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy; 

8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się
w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.

6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 32

1.Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej grupy.

2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych  sytuacjach tego wymagających;

2)  współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem  przedszkola;

 3)  opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

 4)  udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5)  uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;

6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących  wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

 7)  pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

 8)  dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

 9)  w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

 10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

11) przygotowanie sali do posiłków oraz utrzymywanie jej w czystości;

12) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczyciela pracującego razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 33

1.Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

       2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

       3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

       4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
i prawa pracy;

5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

       7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych wynikających z pełnionych funkcji;

       8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

 

ROZDZIAŁ XVI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 34

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieciw wieku od 3 do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

4. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

2) traktowania z szacunkiem  i  życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych; aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;

        3)  słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;

       4)  szanowania wytworów  pracy kolegów;

       5)  szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;

      6)  dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

      7)  sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

5. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Dziecko może być objęte indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.

§ 35

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 dziecko nie przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów..

 

ROZDZIAŁ XVII

RODZICE

§ 36

1.Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

      2) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

8)  przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla je bezpieczeństwa, stosowanej diety;

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

9) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną pełnoletnią osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

11) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

16) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

17) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

§ 37

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko
i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniamiw duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) uznania ich prymatu, jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

3) pełnego dostępu dla swoich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb
i możliwości dziecka;

4) wszelkich informacji dotyczących dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

5)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;

6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodzicówi innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

9) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;

10) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

11) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

12) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

13) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

14) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

3. Rodzice mają obowiązek:

1)   wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

2)   wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

3)   angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu dzieci w przedszkolu;

4)   osobiście włączać się w życie przedszkola dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

5)   zapewnić regularne  uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

 

ROZDZIAŁ XVIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej; nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola www.przedszkole2.pajeczno.pl;

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 

§ 39

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 37

1.      Statut wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2022 r.

2.      Traci moc Statut Publicznego Przedszkola Nr 2, uchwalony dnia 10.10.2017 r.

 

 

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 09.11.2022 r.