Dokumenty
Dokument

Dokumenty

Regulamin Placu Zabaw

REGULAMIN PLACU ZABAW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PAJĘCZNIEI.PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MENi S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 22 stycznia 2003r.. Nr 6,poz. 69 ).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym wyłącznie dla dzieci uczęszczających do  Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla wychowanków przedszkola powinno odbywać się wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy ponoszą za dzieci  pełną odpowiedzialność.
4. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: dyrektor przedszkola, konserwator przedszkola oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
8. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przedlekarskiej i powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców.
9. W  czasie prowadzenia zajęć  i po zamknięciu przedszkola, obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osobom nieupoważnionym.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
11. Regulamin Placu Zabaw Publicznego Przedszkola Nr 2 został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dnia 01.10.2009r.