Dokumenty
Dokument

Dokumenty

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

 

Zarządzenie Nr 2/2024

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr2 w Pajęcznie

z dnia 13 lutego 2024  r.

 

w sprawie wprowadzenia

 „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”  

  w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie

 

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny                                   i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606)                                         oraz art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r.o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 Wprowadzam „Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem” w  Publicznym Przedszkolu Nr2 w Pajęcznie w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§2

1. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”, zaopatrzone podpisem pracownika i datą dołącza się do akt osobowych               w części B. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Standardów.

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu  Nr 2  w Pajęcznie oraz na stronie internetowej Przedszkola.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik nr 1

                                                                                 do Zarządzenia Nr 2 /2024

                                                                                                      Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2

                                                                                               w Pajęcznie z dnia 13 lutego 2024 r.

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH,

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA MAŁOLETNICH PRZED PRZEMOCĄ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PAJĘCZNIE

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1249, z późn. zm.)
 2. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U.  z 2023 r. poz. 1798 )
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. 2023 poz. 1870).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1986 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2023 r. poz. 984,
  z późn. zm.)

 

 Postanowienia ogólne

Standardy ochrony małoletnich są narzędziem służącym eliminowaniu ryzyka popełniania nadużyć wobec małoletnich, a jego przestrzeganie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nadużyć w relacjach z dziećmi.

Opieka nad dziećmi to troska o ich godność, dobro fizyczne oraz psychiczne. Wszyscy członkowie personelu biorą na siebie tę odpowiedzialność, zwłaszcza, że okoliczności krzywdzenia małoletnich może być wiele. Małoletni mogą zostać wykorzystani w domu,
w instytucji, w swoim środowisku, przez znajomego, rzadziej przez osobę nieznaną. Mogą zostać wykorzystani przez jednego lub kilku dorosłych, albo też przez innego małoletniego lub kilku małoletnich. Ktoś może wykorzystać małoletniego wyrządzając mu krzywdę i ktoś może być winnym zaniedbania, nie interweniując w celu przeciwdziałaniu krzywdzie.

 

Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim powierzonym Publicznemu Przedszkolu
  Nr 2 w Pajęcznie oraz współpracującymi z w/w placówką instytucjami.
 2. Udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom małoletnich moralnej pewności co do stosowania w przedszkolnej praktyce pedagogicznej najwyższych standardów dobra
  i bezpieczeństwa wychowanków: słuchania dzieci, szacunku wobec nich jako osób, doceniania ich wysiłków i osiągnięć, angażowania ich w procesy decyzyjne, zachęcania do podejmowania działań oraz pozytywnego motywowania ich do tego.

§ 1

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnim a personelem przedszkola.

 1. Pracownicy przedszkola:

 

a)  działają zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dla dobra dziecka
      z poszanowaniem jego godności i potrzeb.

 b) dbają o komfort psychiczny dziecka, są otwarci, cierpliwi, okazują szacunek,  
      uważnie słuchają, udzielają odpowiedzi na zadawane pytania.

 1. Należy szanować prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, należy dziecku to wyjaśnić najszybciej jak to możliwe. Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia. Rozmowa na osobności z dzieckiem, powinna odbywać się przy wsparciu drugiego nauczyciela, (lub psychologa/ pedagoga). Notatka służbowa -załącznik nr 3
 2. Należy doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, zachęcać do aktywności i traktować równo, bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny
  i inny światopogląd.
 3. Fizyczny kontakt z dzieckiem powinien spełniać zasady bezpiecznego kontaktu.
  W sytuacji zajęć i zabaw personel przedszkola ma prawo przytulać dziecko, sadzać je na kolanach, trzymać na rękach, bezpośrednio pomaga dziecku w wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych, zadań ruchowych oraz zajęć manualnych – tylko za zgodą dziecka i z jego inicjatywy.
 4. Zawsze należy być przygotowanym na wyjaśnienie swoich zachowań i działań.
 5. Należy zachować szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. W takich sytuacjach należy reagować z wyczuciem i zrozumieniem.
 6. Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania kontaktu poza godzinami pracy, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami, są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy ).
 7. W czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, należy unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem.
 8. Czynności higieniczno- pielęgnacyjne:

a) mają służyć przede wszystkim higienie osobistej i zdrowiu,

      b) wykonywane są w odpowiednich warunkach, zapewniających uszanowanie
          intymności w tego typu czynnościach,

      c) niedozwolone są zachowania obcesowe naruszające prywatność i intymność,

      d) działanie pracownika powinno być poprzedzone zgodą dziecka, a jego zasadność
       powinna być uzależniona od stopnia samodzielności dziecka i wcześniej z nim
       omówiona.

§ 2

Zachowania niedozwolone w relacjach/kontaktach z dziećmi.

 

 1. Nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka.
 2. Nie wolno krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z zagrożenia bezpieczeństwa dziecka lub innych osób.
 3. Nie wolno w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 4. Nie wolno dotykać dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 5. Nie wolno ujawniać informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej dotyczących dziecka osobom nieuprawnionym, w tym wobec innych dzieci.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie.
 7. Nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Dotyczy to używania wulgarnych słów, nieprzyzwoitych gestów i żartów, czynienia obraźliwych uwag, nawiązywania w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywania wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 8. Należy unikać faworyzowania dzieci.
 9. Nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunku dzieci bez zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 10. Nie wolno przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów dziecka.
 11. Nie wolno wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka
  lub/i rodziców/opiekunów dziecka.
 12. Nie wolno zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie prywatnych zależności (wchodzić w jakiekolwiek zależności, relacje, kontakty z dziećmi) prowadzących do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.

 

§ 3

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka.

 1. Każdy pracownik przedszkola, który uzyska informacje o podejrzeniu krzywdzenia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola.
 2. Podczas rozpoznawania sytuacji przemocy wobec dzieci istotne jest:
 1. uważne wysłuchanie dziecka pokrzywdzonego (jeśli podejrzewany jest opiekun)
  – bez obecności opiekunów,
 2. przeprowadzenie rozmowy na temat sytuacji krzywdzenia (konkretne fakty dotyczące form przemocy),
 3. zebranie informacji w środowisku (w szczególności ustalenie, czy są osoby,
  które zauważają symptomy krzywdzenia oraz czy osoba niepełnosprawna komukolwiek o tym powiedziała),
 4. w razie konieczności, podjęcia działań w kierunku odizolowania osoby krzywdzonej od sprawcy przemocy,
 5. poinformowanie dyrektora / psychologa / pedagoga.
 1. Podczas rozpoznawania sytuacji przemocy wobec dzieci krzywdzonych należy unikać błędów, którymi mogą być:
 1. nie wysłuchanie osoby,
 2. bagatelizowanie skarg,
 3. umniejszanie doznanej krzywdy,
 4. niedowierzanie,
 5. przyjmowanie, że zdarzenie nie miało miejsca wyłącznie na podstawie wyjaśnień

opiekunów,

 1. pomijanie lub zniekształcanie obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania, wynikające z przekonania, że one nie powinny lub nie muszą stosować się do dzieci.
 1. Decyzja o rozmowie z dzieckiem, w stosunku do którego istnieją uzasadnione podejrzenie jego krzywdzenia i o podjęciu procedury podejmowania interwencji, podejmowana jest przez zespół powołany przez dyrektora na wniosek osoby, która zauważa niepokojące zachowania dziecka lub pozyskuje informacje na ten temat od samego dziecka albo od osoby, która jest świadkiem przemocy w jego rodzinie.
 2. Podjęcie procedury wewnętrznej interwencji poprzedzone jest sporządzeniem notatki pisemnej przez osobę, która zauważa niepokojące zachowania dziecka lub pozyskuje informacje na ten temat od samego dziecka albo od osoby, która jest świadkiem przemocy w jego rodzinie.( Wzór procedury interwencji – załącznik nr 5)
 3. W przypadku stwierdzenia, że nie jest konieczne powiadomienie organów zewnętrznych, ponieważ stwierdzono, że nie jest zagrożone zdrowie, życie i dobro dziecka, wychowawca ustala i realizuje plan współpracy z rodzicem / opiekunem dziecka, w celu poprawy funkcjonowania dziecka.
 4. Efektywność realizacji planu monitoruje wychowawca / pedagog szkolny /psycholog.
 5. Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego określona jest w § 4 .

§ 4

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień                              o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadomienie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury: "Niebieskie Karty".

 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodą małoletniego oraz zawiadomienie sądu opiekuńczego następuje w przypadku uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka, poprzedzonego przeprowadzeniem procedury wewnętrznej,
  o której mowa w niniejszych Standardach. ( załącznik nr 4)
 2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego do organów ścigania składa dyrektor Przedszkola.
 3. Zawiadomienie do sądu opiekuńczego składa dyrektor Przedszkola.
 4. Procedura "Niebieskiej Karty" jest wszczynana w przypadku uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka, po przeprowadzeniu procedury wewnętrznej,
  o której mowa w niniejszych Standardach.
 5. Osobami odpowiedzialnymi za wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" jest wychowawca grupy, pedagog specjalny, psycholog.
 6. Oryginał części A "Niebieskiej Karty" przekazywany jest przewodniczącemu zespołu interwencyjnego przez dyrektora Przedszkola – kopia pozostaje w dokumentacji placówki.

§ 5

Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów.

 1. Przegląd Standardów prowadzić będzie komisja powołana przez dyrektora, zgodnie
   z częstotliwością określoną w ustawie.
 2. Komisja dokonuje także oceny Standardów w celu zapewnienia ich ewentualnego dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
 3. Komisja sporządza protokół z przeglądu i oceny Standardów, w którym zamieszcza również wnioski z przeprowadzonego przeglądu i oceny, o której mowa w art. 22 c ust. 6 ustawy.
 4. W przypadku potrzeby aktualizacji Standardów dyrektor powołuje zespół, który wprowadza zmiany w Standardach, rekomendowane w protokole, o którym mowa
  w ust. 3.
 5. Z zaktualizowanymi Standardami zapoznawani są pracownicy placówki i rodzice wychowanków, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Standardach.
 6. Zaktualizowane Standardy udostępnione są także na stronie internetowej Przedszkola, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

 

 

§ 6

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola dostosowania Standardów, zasady przygotowania personelu Przedszkola do ich stosowania oraz sposobów dokumentowania tej czynności.

 1. Ustala się, że osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie do stosowania Standardów przez:

               a)  pracowników pedagogicznych  jest dyrektor i pedagog.

               b)  pracowników niepedagogicznych    jest koordynator wyznaczony przez dyrektora  
                   - sekretarka.

 1. Pracownicy pedagogiczni zapoznawani są ze Standardami podczas zebrania rady pedagogicznej.
 2. Pracownicy niepedagogiczni przygotowywani są do stosowania Standardów podczas zebrania.
 3. Zebranie rady pedagogicznej jest protokołowane zgodnie z zasadami protokołowania zebrań rady.
 4. Protokół z zebrania pracowników niepedagogicznych sporządza osoba prowadząca zebranie. Protokół przechowywany jest w dokumentacji koordynatora ds. Standardów ochrony małoletnich...
 5. Po zapoznaniu się ze Standardami i zasadami ich stosowania, każdy pracownik podpisuje imienne oświadczenie ( załącznik nr 6), które przechowywane jest w teczce osobowej w części B .

 

 

§ 7

 

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

 

 1. Rodzice wychowanków zapoznawani są ze standardami podczas zebrań grupowych.
 2. Standardy udostępnia się na stronie internetowej przedszkola w wersji zupełnej oraz zostają wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie placówki.
 3. Osobą odpowiedzialną za udostępnianie standardów na stronie internetowej przedszkola w jej siedzibie jest redaktor naczelny strony przedszkola.

 

 

 

§ 8

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzieleniu mu wsparcia.

 1. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu to:

  a)    nauczyciel/wychowawca

 1. pedagog specjalny
 2. psycholog

           2, Osobami odpowiedzialnymi za udzielenie wsparcia małoletniemu są:

 1. nauczyciel, który jako pierwszy pozyskał informację o zdarzeniu zagrażającym małoletniemu
 2. wychowawca dziecka
 3. pedagog
 4. psycholog

§ 9

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 

 1. Dokumentowanie zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego:
 1. notatka służbowa
 2.  notatka ze spotkania z rodzicami/rodzicem
 3. kwestionariusz diagnostyczny – wzór określony w załączniku nr 2 do Standardów
 4. kopia części A "Niebieskiej Karty"
 5. dokumentacja potwierdzająca zgłoszenia do uprawnionych organów zewnętrznych.

 

 1. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w Przedszkolu i do niej napływającej, w tym dotyczącej zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, określone są w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, w tym także w części dotyczącej dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom.
 2. Dostęp do dokumentacji mają wyłącznie osoby uprawnione, które zobowiązane są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji.
 3. Udostępnianie dokumentacji/informacji w sprawie dziecka, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie jego krzywdzenia, odbywa się zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi,                                a w szczególności zachowania niedozwolone.

Wychowankowie powinni czuć się w grupie przedszkolnej dobrze i bezpiecznie. Dzieci powinny akceptować odmienność i indywidualność każdego oraz uszanować inne zainteresowania, mieć poczucie obowiązku spieszenia z pomocą tym, którzy sobie radzą gorzej niż oni sami.

Dobrostan emocjonalny i psychiczny dzieci oparty jest na ciepłej i otwartej komunikacji, autentycznym zainteresowaniu wychowankami, budowaniu zaufania, zapewnianiu odpowiedniego wsparcia emocjonalnego, rozpoznawaniu potencjału wszystkich dzieci, skupianiu się na budowaniu w wychowankach zdolności do autonomii i odkrycia samych siebie. Bezpieczne, pełne szacunku relacje prowadzą do poczucia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia uczucia lęku i stresu w przedszkolu.

     Zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji wszystkim wychowankom oraz danie równej szansy rozwoju.

 1. Przemoc w grupie przedszkolnej nie jest akceptowalna, ponieważ:
 1. narusza podstawowe prawa dziecka: do godności osobistej, życia w poczuciu bezpieczeństwa;
 2. wywiera negatywny wpływ na dziecko poszkodowane i może powodować obniżenie poczucia własnej wartości, spadek motywacji do nauki, depresję, choroby somatyczne, alienację społeczną;
 3. wywiera negatywny wpływ na sprawców poprzez utrwalanie nieodpowiednich
  zachowań wobec rówieśników, demoralizację, przyczynianie się w przyszłości do

problemów z prawem, depresji i myśli samobójczych;

 1. znieczulenie i zobojętnienie na krzywdę
 2. ma tendencję do eskalowania i zwykle bez interwencji dorosłych sama się  nie kończy
 3. wpływa negatywnie na grupę
 1. Zabronione jest dręczenie lub prześladowanie w grupie (np. obrażanie, wyśmiewanie, plotki, wykluczanie, odtrącanie)
 2. Zachowania niedozwolone:
 1. w relacjach rówieśniczych zabrudzona jest agresja słowna, tj. ubliżanie, dokuczanie, zastraszanie, wyśmiewanie, grożenie, obrzucanie wyzwiskami, uszczypliwości, kpiny, ośmieszanie;
 2. zabroniona jest agresja fizyczna, podczas której dochodzi do kontaktu fizycznego pod postacią popychania bicia, kopania, plucia, zadawania ran, zamykania, niszczenia własności, zabierania rzeczy. Formą przemocy bez użycia słów

i kontaktów fizycznego są także wrogie gesty, miny, izolowanie.

 1. zabroniona jest także cyberprzemoc, tj. przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych ;
 2. zabronione jest noszenie do przedszkola niebezpiecznych narzędzi.

§ 11

Zasady ustalenia planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 1. Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia ustala zespół powołany przez dyrektora, w skład którego wchodzi co najmniej wychowawca dziecka, psycholog
  i pedagog specjalny.
 2. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkola lub kierowania do instytucji udzielających różnych form pomocy: terapia indywidualna, grupowa, warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
  –  w uzgodnieniu z rodzicami i adekwatne do potrzeb dziecka;
 2. wzmocnienia dziecka poprzez: zapewnieniu mu odpowiednio do potrzeb

i w uzgodnieniu z rodzicami, konsultacji psychologiczno – pedagogicznej;

 1. wspierania rodziny – poprzez kierowanie adekwatnie do potrzeb do różnorodnych instytucji oferujących : poradnictwo, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne;
 2. pomocy socjalnej lub materialnej w odpowiednich instytucjach;
 3. pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych- poprzez stosowania procedur mediacyjnych.
 1. Przebieg realizacji planu monitoruje wychowawca grupy lub pedagog.

 

§ 12

Sposób ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych
  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
  i udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interwencyjnym.
 5. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

Zasady ochrony wizerunku dziecka:

 1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownik przedszkola nie udostępnia informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej osobom postronnym (np. przedstawicielom mediów).
 3. Pracownik przedszkola nie umożliwia osobom postronnym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekunów dziecka.
 4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z osobami postronnymi
  o sprawie dziecka lub jego opiekuna.
 5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z osobami postronnymi (np. przedstawicielami mediów) o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 6. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 7. Zgodę opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola uzyskuje na początku roku szkolnego podczas zapisu dziecka do przedszkola.
 8. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 9. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio – wideo) wymaga pisemnej zgody

§ 13

Określenie sposobu bezpiecznego dostępu do internetu

 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności zobowiązane jest zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.
 3. Pracownik pedagogiczny przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Czuwa także nad czyhającymi zagrożeniami podczas korzystania z Internetu przez dzieci.

 

Przepisy końcowe

 1. Standardy wchodzą w życie na mocy zarządzenia dyrektora przedszkola.
 2. Ze Standardami są zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 3. Rodzice maja możliwość zapoznania się ze Standardami, które są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

WAŻNE ADRESY – DO KOGO NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ O POMOC PODEJRZEWAJĄC KRZYWDZENIE  DZIECI

 • Publiczne Przedszkole Nr2 w Pajęcznie : koordynator : Aleksandra Trawczyńska,

Tel. 34 3111792

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:  800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego:
  w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni
  w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22
 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej: 22 828 11 12
 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy:  600 070 717
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Pajęczno ul. Parkowa 8/12
  98-330 Pajęczno
 • tel. 34 311 10 13
 • tel. 534 717 589
  e-mail : mgops@pajeczno.pl
 • poradnictwo psychologiczne, tel. 32 296 22 49
  poradnictwo prawne, 32 296 22 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

 

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA/UCZNIA

 

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z późn. zm.)

ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (poz. 1870)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

 

 

Odpowiedzialność nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników niebędących nauczycielami za udzielanie pomocy dzieciom krzywdzonym wynika również z:

Kodeksu postępowania karnego – art. 304:

Art. 304. § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

 

Kodeksu karnego – art. 162, art. 240:

 

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

 

Art. 240. § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120–124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 148a, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3–5, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.

§ 2a. Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w § 1, który zaniechał zawiadomienia o tym czynie.

§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

 

Kodeksu postępowania cywilnego – art. 572:

 

Art. 572. § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

 

Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Zgodnie z definicją WHO, krzywdzenie dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka.

Obowiązkiem osoby, która dowiaduje się że dziecko jest krzywdzone, jest podjęcie działań mających na celu zatrzymanie krzywdzenia.

 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadzić należy w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wobec dziecka, jest któraś z tych osób, to działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby mu najbliższej i pełnoletniej oraz – w miarę możliwości –  w obecności psychologa.

 

§ 1.

Zasady postępowania w sytuacji uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka  w rodzinie.

W przypadku uzyskania informacji, że w stosunku do dziecka, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową                                       i niezwłocznie przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy/dyrektorowi Przedszkola.  

  Wychowawca:

przeprowadza rozmowę z dzieckiem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia, że krzywdzenie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa. Informuje również o konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo. Wychowawca ucznia niekomunikującego się werbalnie zgłasza sprawę do rozpatrzenia przez zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

nawiązuje pilnie kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie dziecka, np. konieczności przebadania dziecka przez lekarza oraz o ewentualnych konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec dziecka;

sporządza notatkę opisującą: wygląd dziecka, dolegliwości, stan zdrowia, uzyskane informacje oraz podjęte przez siebie działania;

w pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o prawidłową integrację dziecka z zespołem klasowym, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji;

systematycznie współpracuje z rodzicami i nauczycielami uczącymi dziecko.

 

§ 2.

 1. Wychowawca w przypadku uznania, wspólnie z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem, że ujawnione problemy nie wskazują na konieczność zgłoszenia podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec dziecka i że jest  możliwa współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi/jednym z rodziców/opiekunów:

zaprasza do placówki rodziców/opiekunów prawnych/jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka  na zebranie zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu  omówienia zauważonych problemów i zawiera z rodzicami/rodzicem kontrakt  o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka  i rodziny;

podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w celu:

wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej i traumatycznej poprzez zapewnienie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola,

wspierania rodziny poprzez wskazanie instytucji oferujących np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności  wychowawczych,

udzielenia pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie procedur mediacyjnych bądź kierowanie do mediatorów,

zabezpieczenia socjalnego poprzez wskazanie instytucji oferujących: np. poradnictwo i pomoc w poszukiwaniu pracy, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, ciepłego  darmowego posiłku w przedszkolu, itp.

      3) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez
          przedszkole, o podejrzeniu krzywdzenia dziecka dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję

          lub prokuraturę.

 

§ 3.

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia dziecka:

 1. dyrektor Przedszkola powiadamia policję/ prokuraturę rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 2. upoważniony przez dyrektora pracownik wypełnia część A „Niebieskiej Karty” i przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego;
 3. dalszy tok postępowania leży w kompetencji odpowiednich instytucji.

 

§ 4.

W ramach profilaktyki, Przedszkole współpracując z Policją, organizuje:

spotkania nauczycieli z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii o tematyce dotyczącej zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;

spotkania tematyczne  uczniów szkoły z Policją, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;

informuje policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji zaistniałych na terenie Szkoły.

 

 

Załącznik  nr2  do Standardów..

 

Kwestionariusz diagnostyczny

Symptomy wskazujące na przemoc/zaniedbanie:

Lp.

Symptom

Występowanie – wstaw znak X, jeśli dany symptom został zauważony

1.

Nieadekwatne ubranie (do pory roku lub pogody)

 

2.

Niedowaga, niedożywienie, zmęczenie, podkrążone oczy

 

3.

Brudna odzież

 

4.

 Brudne ciało

 

5.

Nieprzyjemny zapach/ Insekty

 

6.

Brak podręczników i przyborów szkolnych

 

7.

Kradzieże (jedzenia, przedmiotów)

 

8.

Przebywanie poza domem w późnych godzinach

 

9.

Bardzo częste przebywanie poza domem niezależnie od pory roku

 

10.

Ma dorosłych „kolegów”

 

11.

Nie ma kolegów wśród rówieśników

 

12.

Z trudem nawiązuje relacje

 

13.

Izoluje się od rówieśników

 

14.

Bije się po twarzy/głowie lub wyrywa sobie włosy

 

15.

Często ma ślady zadrapań, siniaków

 

16.

Często odnosi obrażenia (skręcenia, złamania, stłuczenia)

 

17.

Bije innych

 

18.

Zawiera przyjaźnie, potem reaguje wrogością

 

19.

Gwałtownie uchyla się przed dotykiem

 

20.

Moczy się

 

21.

Boi się przebywać w zamkniętych pomieszczeniach

 

22.

Boi się ciemności

 

23.

Unika zajęć wychowania fizycznego

 

24.

Unika leżakowania w przedszkolu

 

25.

Nie bierze udziału w wycieczkach

 

26.

Angażuje się w zachowania destrukcyjne skierowane przeciwko sobie, przedmiotom lub zwierzętom

 

27.

Miewa nagłe zmiany nastroju (od euforii do agresji)

 

28.

Prezentuje natrętne, narzucające się zachowania

 

29.

Nie odwzajemnia emocji

 

30.

Odrzuca próby nawiązania bliskości

 

31.

Ma wybuchy wściekłości

 

32.

Nadmiernie skraca dystans fizyczny

 

33.

Demonstruje zachowania seksualne

 

34.

Nie docenia własnych osiągnięć

 

35.

Ma koszmary senne

 

36.

Ma problemy szkolne

 

37.

Inne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

WZÓR

 NOTATKI  SŁUŻBOWEJ DOTYCZĄCEJ  DZIECKA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

Imię i nazwisko dziecka………………………..

Data sporządzenia notatki…………………….

 1. Opis wyglądu dziecka: (np. urazy-jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zachowanie dziecka (jakie ?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

 1. Inne informacje istotne w rozpoznawaniu sytuacji dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Źródło informacji: …………………………………………………………………………………………
 1. Podjęte działania interwencyjne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                                                                 (podpis osoby sporządzającej notatkę

Załącznik nr 4 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

                                                                                    Pajęczno, dnia…………………………. 

                                                                      Do Sądu Rejonowego

                                                                      w…………………………

                                                                     Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Wnioskodawca: ……………………………………………....…………(imię i nazwisko)

ul………………………………………………………………...…………………………

Uczestnicy postępowania:………………………………….…..………(imię i nazwisko)

ul……………………………………………………………..……………………..……..

Rodzice małoletniej/małoletniego:……………………………………………………..………….

 

WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

Wnoszę o:

 1. Wgląd w sytuację małoletniej/małoletniego…………………………………………… i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

Małoletnia/Małoletni…………………………………………………….. ( opis sytuacji zaobserwowanych i wywołujących podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dziecka) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

                                                                  …………………………………………………….

                                                                            ( podpis osoby reprezentującej placówkę)

Załącznik nr 5 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

 

KARTA INTERWENCJI -

 

 1. Imię i nazwisko dziecka, grupa …………………………………………………………………………………………
 2. Przyczyna interwencji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu przemocy wobec dziecka

…………………………………………………………………………………………………

 1. Opis działań podjętych przez psychologa, pedagoga specjalnego, nauczyciela.

Data…………………………………….

Działanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Rozmowa z opiekunami dziecka.

Data……………………………………..

Opis rozmowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Forma podjętej interwencji.

a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka.

c) Inny rodzaj interwencji.

Jaki?………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Dane dotyczące interwencji

…………………………………………………………………………………………………

                  ( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje)

 

 

Data interwencji ………………………………………..

 1. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka je uzyskała, działania placówki ,działania rodziców.

Data………………………………………

Działanie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                   …………………………………………………….

                                                                         (podpis osoby reprezentującej placówkę)

 

………………………………

podpisy opiekunów prawnych

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem    

                                                                                       ……………………………………………………

                                                                                                              (miejscowość i data)

 

 

Oświadczenie 


o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania

podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

 

Ja,…………………………………………………………………, posiadający/-a numer

PESEL ………………………………………, oświadczam, że nie byłem/-am  skazany/-a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami ochrony dzieci obowiązującymi
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie  i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

                                                                               ……………………………………………………

                                                                                                  (podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIENNE OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się ze standardami

Dokumenty :    

 1. notatka służbowa
 2. notatka ze spotkania z rodzicami/rodzicem
 3. kwestionariusz diagnostyczny – wzór określony w załączniku do procedury stanowiącej załącznik do niniejszych Standardów
 4. kopia części a "niebieskiej karty"
 5. dokumentacja potwierdzająca zgłoszenia do uprawnionych organów zewnętrznych

                                   w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,

 

 1. ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW  - MONITORING STANDARDÓW.