Dokumenty
Dokument

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców

R E G U L A M I N   R A D Y   R O D Z I C Ó W
przy Publicznym Przedszkolu Nr 2
w Pajęcznie ul. Przemysłowa 7

 


ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie przy ulicy Przemysłowej 7

2. Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest :

a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572   z późniejszymi zmianami,

b) Statut  Publicznego Przedszkola  Nr 2 z dnia 01.10.2009 r.

3. Pełna nazwa Rady Rodziców brzmi:

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pajęcznie
 
4. Rada Rodziców używa pieczęci urzędowej prostokątnej o brzmieniu:

 

RADA RODZICÓW
przy Publicznym Przedszkolu  Nr 2
w Pajęcznie

                                                   

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW

§ 2

1. Współdziałanie z placówką przedszkolną w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole  w procesie opiekuńczym, dydaktycznym i wychowawczym.

2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego doskonalenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

3. Pomoc dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do pobytu dzieci w przedszkolu i funkcjonowania placówki.

4. Prezentowanie  dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

5. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

6. Reprezentowanie  stanowiska Rady Pedagogicznej w stosunku do wychowanków w zakresie spraw organizacyjnych, wychowawczych, bytowych i innych.

                                                    

ROZDZIAŁ III

SKŁAD  I  STRUKTURA  RADY  RODZICÓW

§ 3

1. Rada Rodziców wybierana jest na okres jednego roku.
 
2. Wybory do rady grupy odbywają się  na pierwszym zebraniu rodziców danej grupy wiekowej,  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
 
3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności 50% liczby rodziców danej grupy.
 
4. Członków rady grupy wybiera się spośród rodziców dzieci danej grupy, w liczbie min. 3-4 osób.
 
5. Każde dziecko reprezentuje jeden  rodzic ( opiekun prawny ).
 
6. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 
7. Rodzice  dzieci danej grupy wybierają spośród członków rady grupy przewodniczącego, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie Rodziców.
 
8. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:
a)  Przewodniczący,
b)  Zastępca przewodniczącego,
c) Sekretarz,
d)  Skarbnik,
e) Członek prezydium.
 
9. Aktualny skład Prezydium Rady Rodziców podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.
 
10. Odstąpienie od udziału w pracach Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
a) zgłoszenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców ,
b) odwołania na wniosek rodziców lub Rady Rodziców,  po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 
11. Członkowie grupowych Rad Rodziców,  których dzieci opuściły przedszkole podczas trwania kadencji Rady, zostają zastąpieni przez nowych członków wybranych na najbliższym zebraniu rodziców danej grupy.

 

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

§ 4

1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

a) Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
b) Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,  z uwzględnieniem zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
c) Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
d) Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
e) Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
f) Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności pracy przedszkola.

 2. Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców:

a) Współpraca z przewodniczącym , współrealizacja zadań oraz zastępowanie go w przypadku nieobecności.

3. Zadania skarbnika Rady Rodziców :

a) Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego, prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

b) Sprawdzanie na bieżąco dokumentów Rady Rodziców. Kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

c) Zdawanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Rady Rodziców dwa  razy  w  roku ( w lutym i we  wrześniu).
 
4. Zadania sekretarza Rady Rodziców :
a) Dbanie o prawidłowe przygotowanie zebrań Rady Rodziców.
 
b) Protokołowanie ich przebiegu.

 

ROZDZIAŁ V

FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU RADY RODZICÓW

§ 5

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 
2.Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Rodziców, powiadamiając o nim wszystkich jej członków z  trzydniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
3. Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca zebranie z uwzględnieniem aktualnych spraw , zgłaszanych  między innymi przez innych członków Rady Rodziców oraz Dyrektora Przedszkola.
 
4. Decyzje Rady podejmuje się w formie uchwały. Aby uchwały miały moc prawną w zebraniu musi uczestniczyć przynajmniej 50% członków Rady Rodziców.
 
5. Przewodniczący Rady,  oprócz uczestniczącego z urzędu dyrektora placówki,  ma prawo zaprosić,  w zależności od omawianych spraw, członków Rady Pedagogicznej, pracowników nie będących nauczycielami lub inne osoby z zewnątrz.
 
6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację Rady Rodziców.
 
7. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz Rady lub inna osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.
 
8. Protokół i podejmowane uchwały winny być podpisane przez obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.

 

ROZDZIAL VI

ZASADY  DZIAŁALNOŚCI  FINANSOWEJ  I  GOSPODARCZEJ

RADY  RODZICÓW

§ 6

1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są  dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.
 
2. Fundusze, o których mowa,  mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych placówki, w tym szczególnie udzielanie jej pomocy materialnej, w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad dziećmi.
 
3. Główne cele, na które mogą być wydatkowane środki to dofinansowanie :
a) imprez grupowych,
b) wycieczek,
c) nagród rzeczowych dla dzieci,
d) zakup pomocy dydaktycznych dla grup,
e) zakup upominków do paczek na Mikołaja,
f) inne wynikające z potrzeb placówki.
 
4. Rada Rodziców na wniosek osoby zainteresowanej może w uzasadnionych przypadkach zwolnić opiekunów dziecka z wnoszenia części lub całości składki , którą uprzednio zadeklarowali.
 
5. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
 
6. Wszelkie wydatki z funduszu Rady Rodziców winny być udokumentowane w ramach obowiązujących przepisów finansowych placówek samorządowych.
 
7. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków.
 
8. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania środkami Rady Rodziców.

                                                                                  

                                                                                        ROZDZIAŁVII                                                                                    

KOMPETENCJE RADY  RODZICÓW

                  § 7                  

1. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny.

2.  Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela  kontraktowego i nauczyciela dyplomowanego.

3. Wydaje opinię w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i  opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5.  Wydaje opinię w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania do użytku przedszkolnego.

6.  Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Regulamin ustanawia i interpretuje Rada Rodziców.
 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
3. Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 01.09.2007r. 
 
4. Niniejszy Regulamin Rady Rodziców został  uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie, dnia  15.01.2010 r.
 
5. Regulamin może ulec zmianie i modyfikacji na wniosek Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

 

 

 

Podpisy członków Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:                                    ....................................................           ……….…………

Zastępca przewodniczącego:             .....................................................

Sekretarz :                                              ......................................................

Skarbnik :                                              .......................................................

Członek Prezydium :                             .....................................................